Charissa

Even voorstellen: mijn naam is Charissa van Andel. Ik ben getrouwd en moeder van twee tieners. In ons gezin zijn wij allen betrokken bij het onderwijs, zowel in het primair en voortgezet onderwijs alswel in het regulier en speciaal onderwijs.

Kinderen helpen in hun ontwikkeling is mijn passie. Ik vind het belangrijk kinderen te volgen en te begeleiden in hun totale ontwikkeling. Daarin leg ik de nadruk op het stimuleren van de zelfstandigheid, het verantwoordelijkheidsgevoel en het zelfvertrouwen.

Voorop staat dat  kinderen zich veilig voelen en kunnen genieten. Daarom is het goed te werken aan een klimaat van onderlinge verdraagzaamheid en respect. Het is belangrijk kinderen goed te leren omgaan met zichzelf en met hun omgeving.

Ik ben ervan overtuigd dat werken in een goede sfeer en samenwerking goed mogelijk is door te werken met passie, plezier en energie. Dit geldt  voor de kinderen zelf en voor het werken met de kinderen in de klas, maar ook voor het functioneren binnen een schoolteam.

Als leerkracht basisonderwijs heb ik ruim twintig jaar ervaring in het onderwijs. Naast leerkracht was ik werkzaam als intern begeleidster, remedial teacher, dramadocente, beleidsondersteuner voor specifieke zorgbehoeften en extra ondersteuner. Ik heb mij in de loop der jaren ontwikkeld in o.a. het werken volgens de principes van teamonderwijs, het 'GIP'model (Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht), weektaken en planning, dramalessen, coöperatief leren, gelaagde en effectieve instructie, executieve functies, meervoudige intelligentie, talentgesprekken en traumasensitief werken.

Binnen verschillende schoolteams heb ik gewerkt aan de afstemming tussen organisatiedoelen en professionele ontwikkeling, door middel van persoonlijke ontwikkelingsplannen, video interactie begeleiding, intervisie, klassenconsultatie en coaching. Het coachen van leerlingen en collega’s heeft extra verdieping gebracht in mijn persoonlijke ontwikkeling. Via de APS-opleiding voor intern begeleiders 'Meesterlijk Coachen' en daarna de 'APS-coachopleiding', ben ik bijgeschoold tot coach en begeleider van (startende) leerkrachten en leerlingen.


Door al mijn ervaringen en vaardigheden te bundelen is ViaCharissa ontstaan. De coach voor leerkracht en leerling in het basisonderwijs.Voor kinderen die problemen hebben op school of thuis en die daardoor extra begeleiding nodig hebben. Kinderen die een extra duwtje in de rug nodig hebben. Voor leerkrachten die problemen ervaren in hun werk; binnen de organisatie, in samenwerking met collega’s of met de aanpak van een bepaalde leerling of groep leerlingen. Leerkrachten die willen groeien in hun persoonlijke ontwikkeling als leerkracht.


Naast het coachen en begeleiden ben ik ook actief als onderwijsbegeleider voor het SWV Passend Onderwijs, als trainer voor Triqs Educatief, als interim intern begeleider, als trainingsacteur en als theatermaker voor Plezier!theater.

We zien de dingen niet zoals ze zijn, we zien ze zoals wij zijn