Ervaringen

ViaCharissa participeert als collega-adviseur in de theoretische colleges die Triqs Educatief door het hele land verzorgt in het kader van de opleiding tot auditor voor ons digitale observatie-instrument; de Cadenza vaardigheidsmeter. Een belangrijk onderdeel van die opleiding is het voeren van gesprekken met leraren op basis van lesobservaties. We oefenen dat door middel van rollenspel tijdens de colleges, waarbij Charissa als trainingsacteur haar rol vervult aan de hand van specifieke casuïstiek gekoppeld aan een gefilmd lesvoorbeeld. Het centrale thema van het rollenspel is het herkennen van verschillende vormen van weerstand en die transformeren naar leerstand. Charissa vervult hierbij haar rol met verve. Zij slaagt er iedere keer in om de cursist volledig in het gesprek te trekken en anticipeert heel goed op de inbreng van haar gesprekspartner. Zo ontstaat er voor iedere cursist een uitermate waardevol leermoment. Ook in de evaluatie van het gesprek kan Charissa exact aangeven welke interventie van de cursist voorwaardelijk was voor het verloop van het gesprek. Haar feedback is eerlijk en volledig ‘to the point’ en ze weet door gerichte complimenten en tips de cursisten te raken. Voor mij als adviseur is het heel prettig om een training te mogen verzorgen die mede door de inbreng van Charissa naadloos aansluit bij de professionele leerbehoefte van (adjunct)directeuren en/of intern begeleiders. Haar inbreng verhoogt absoluut de kwaliteit van de training. Heel bijzonder is het feit dat we deze training momenteel door de coronaproblematiek volledig online aanbieden, waarbij de digitale aanpak geen beperking vormt voor de opbrengst van het rollenspel. Professionaliteit laat zich dus niet belemmeren door afstand.

Fred Kramer, senior adviseur Triqs Educatief Zwolle.


Als collega trainingsacteur heb ik het genoegen gehad samen te werken met ViaCharissa. Charissa is in staat geloofwaardige karakters neer te zetten waarbij zij zowel afstemt op haar medespeler als op de leervraag van de deelnemende cursist. Zij laat zich in haar spel raken, varieert in gedrag en geeft opbouwende feedback waar de cursist mee verder kan.

De samenwerking is altijd prettig omdat Charissa betrouwbaar is, zich goed voorbereid en ter plekke kan improviseren als de situatie daarom vraagt.

Ingrid Pool, collega trainer/trainingsacteur


ViaCharissa werkt vanuit verbinding met de leerling, ouders en school, waarbij ze altijd vanuit het kind vertrekt. Charissa is daadkrachtig, verbindend, laagdrempelig in contact en werkt vanuit een flinke dosis humor. Ze is snel in staat tot het opbouwen van een werkrelatie met de leerling. Deze voelt zich gezien en gehoord door haar. In gezamenlijkheid met de leerling worden er doelen opgesteld. Charissa zorgt hierbij voor transfer naar de klassensituatie en naar ouders, zodat de transfer van wat het kind leert naar dagelijkse situaties gemaakt kan worden. Hierbij zet ze ook in op versterking van de leerkrachtvaardigheden, waardoor bij toekomstige vragen de leerkracht zelf ook meer vaardigheden in zijn rugzak heeft om die vraag zelf te kunnen beantwoorden. Charissa maakt gebruik van verschillende werkvormen en put uit verschillende methodieken afgestemd op de vraag, waardoor er maatwerk ontstaat. Ze vertrekt vanuit de positieve psychologie en richt zich op het versterken van kwaliteiten en talenten van kinderen. Kinderen die ingrijpende gebeurtenissen hebben doorgemaakt of regelmatig een gevoel van spanning of stress ervaren ondersteunt ze middels gedragstherapeutische technieken waarbij het accent ligt op vergroten van veerkracht, laten groeien van zelfvertrouwen vanuit anders leren kijken en denken over jezelf.

Nicole Bouwmeester, gedragswetenschapper SWV-PO Apeldoorn


Voor het 2e jaar op rij ondersteunt Charissa een leerling in mijn klas. Na een hulpvraag vastgesteld te hebben is zij in staat de leerling handvatten te bieden. Hierdoor is er na enige tijd een merkbare positieve invloed in de groep. De leerlingen lopen met haar weg en als collega is het fijn samenwerken. Ze heeft verstand van zaken en speelt in op wat jij als leerkracht ziet in de klas qua gedrag of waar jij tegenaan loopt. Mocht het nodig zijn, dan hoop ik op een langere samenwerking van de extra ondersteuning met ViaCharissa

Berend Pas, leerkracht groep 6, PCBO De Gong, Apeldoorn


ViaCharissa is in staat op een ontspannen manier, door goed te kijken en te luisteren, door te dringen tot de kern. Charissa neemt de tijd om je écht te zien. In haar observatie en feedback schuwt de ze de confrontatie niet. Ze weet in verbinding te blijven door haar fijngevoelige open manier van benaderen.

Rutger van der Zwan, directeur Ds. van Maasschool, Wapenveld


Tijdens de samenwerking heb ik Charissa leren kennen als zeer zorgvuldig, integer, betrokken en een harde werker. ViaCharissa sluit goed aan bij de behoeften van ouders en kinderen en stelt hen snel op het gemak, onder andere door haar creativiteit en kennis. Tijdens de overleggen met samenwerkingspartners stelt zij kritische vragen, die ten goede komen aan het proces en de ondersteuning voor ouders en kinderen.

Rosa Megens, SMW Stimenz, collega OuderKindGroep Pilot DokZuid


Als medeoprichter van PLEZIER! theater heb ik het voorrecht om veel met Charissa samen te werken. De werkervaring die Charissa bezit vanuit haar verschillende werkzaamheden voor ViaCharissa is van zeer toegevoegde waarde en ook terug te vinden in haar werkethiek. Charissa is betrouwbaar, alert, geduldig, verbindend en humoristisch. Bij Charissa staan alle zintuigen aan in een gesprek; hierdoor heeft zij snel en feilloos in de gaten welke werkvorm het best toepasbaar en zinvol is bij de opdrachtgever. Als theatermaker is Charissa iemand die iets wil bijdragen aan een opdracht en van theater met een educatief aspect gaat haar hart sneller kloppen.
Marsha Regensburg, theatermaker bij PLEZIER! theater, Apeldoorn


Charissa is een erg prettige collega binnen ons team, makkelijk in het contact. Ze luistert goed en oordeelt niet. In de casussen heeft ze goed zicht op wat de kern is, waarbij ze alle facetten van het kind, de school en de omgeving meeneemt.  In de trajecten houdt ViaCharissa goed overzicht over wat nodig is, werkt oplossingsgericht en stemt goed af met alle betrokken partijen.

Natasja Berends, wijkcoördinator Samenwerkingsverband Passend Onderwijs


Door ViaCharissa heb ik als IB-er geleerd dat niet ik hard moet werken tijdens een gesprek, maar dat ik de vragen zó kan stellen dat de ander hard werkt. De ervaring dat ik niet doodmoe was na een gesprekkencyclus én energie overhad was een mooie en bijzondere ervaring. Zij heeft mij in een moeilijke situatie laten zien dat ik gedaan heb wat kon en geen andere keus had. Daarin heb ik mij gesteund gevoeld. 

Haar creatieve wijze van denken heeft mij van mijn geijkte paden afgebracht en nu durf en kan ik ook op een andere wijze gesprekken (laten) voeren.  Dit is spannend, geeft energie en veel plezier bij alle deelnemers aan het gesprek. Hierdoor komen we vaak ook bij het gevoel van de gesprekpartners. Een waardevolle aanvulling in de gesprekken.

Adri Dijkslag, IB-er Ds Van Maasschool, Wapenveld


ViaCharissa sluit aan bij de hulpvraag die er gesteld wordt. Het maakt geen verschil of die vraag leerkracht-, leerling- of ouder-gebonden is of een combinatie hiervan. Samen met alle betrokkenen zoekt ze naar een passende oplossing of werkwijze. Ze zet daarbij haar kennis en ervaring in, waarbij ze een ieder in zijn of haar eigen kracht zet. Ik heb de samenwerking als zeer prettig ervaren.

Petra - leerkracht pcbs Het Kompas, Apeldoorn


ViaCharissa kregen mijn zoon (11) en ik inzicht en ondersteuning,  waardoor mijn zoon een stap verder kwam in het omgaan met klasgenoten.

A. Bus - Apeldoorn


ViaCharissa heeft de afgelopen maanden met één van onze groepen intensief meegedraaid. De kinderen van de groep waren het groepsgevoel helemaal kwijt en konden alleen nog maar op een negatieve manier op elkaar reageren. We hebben ingestoken op begeleiding in de groep, naast de leerkracht en ook aan de kinderen individueel. Daardoor kreeg iedereen meer grip op de situatie en kregen de kinderen meer inzicht in hun eigen gedrag. Zij leerden ook te kijken naar hun eigen positieve invloed die ze konden hebben op de hele groep. Na de zomer vakantie is deze begeleiding langzaam afgebouwd. De juf van deze groep zegt nu: “Ik heb een top groep”! Wat fijn om zo met elkaar aan het werk te zijn voor onze kinderen.

Annelies de Jong. OB coördinator SBO De Regenboog - Ede


ViaCharissa leer ik meer over mezelf en krijg ik handvatten voor situaties in mijn leven, in de maatschappij. We kijken naar: wat doe ik, wat kan ik, wat wil ik, wat vind ik. De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan plannen, oriëntatie op beroep en opleiding, ADL (algemeen dagelijkse levensverrichtingen), zelfbeeld en omgangsvormen door middel van spel, gesprekken, wandelingen, activiteiten en bezoeken. Vanwege ASS en NLD heb ik behoefte aan deze ondersteuning en gesprekken.

J. de Zwaan (21), Apeldoorn,  student opleiding ICT beheer Arnhem


In de periode oktober 2014  t/m januari 2015 heeft Charissa bij ons als coach gewerkt. Ik heb haar leren kennen als een zeer betrokken en inspirerende persoonlijkheid, die op zoek gaat naar het kind achter de cijfers. ViaCharissa werkt zelfstandig , heeft kennis van zaken en communiceert open en op basis van vertrouwen. Als je een betrouwbare ib-er of coach zoekt met ervaring en passie voor het onderwijs dan kan ik ViaCharissa zeker aanbevelen.

Martine van Metelen, schoolleider PCBO Emmaschool Apeldoorn


ViaCharissa verdiept zich in de kinderen, neemt de tijd voor gesprek en bouwt een relatie op. Ze maakt zich de problematiek snel eigen en overlegt met leerkrachten en logopedist over de op te starten aanpak. ViaCharissa sluit aan bij de onderwijsbehoefte van de kinderen en kiest voor motiverende materialen en werkvormen. Succeservaringen staan voorop en de kinderen krijgen zelfvertrouwen door haar aanpak. ViaCharissa werkt heel praktisch en sluit aan bij de ondersteuningsbehoefte van de school. Haar ervaringen deelt ze door iedere sessie kort weer te geven en rond te mailen naar school en ouders. Iedereen is zo op de hoogte van de vorderingen en ervaringen. Charissa is breed inzetbaar, heeft ervaring met basisschool kinderen met een spraaktaalstoornis (TOS), denkt in oplossingen en het is prettig om met haar samen te werken.

Anneke van Veen, ABer Cluster 2 "Kentalis" Arnhem


ViaCharissa heeft bij ons het hele afgelopen jaar als RTer met een aantal kinderen uit verschillende groepen gewerkt. Ze las zich direct in, kwam vragen als ze iets nodig had, en werkte vooral zelfstandig. Dit maakte dat er bij de leerkrachten ruimte en lucht ontstond.Ze heeft vanuit haar eigen betrokkenheid meer gedaan dan we vooraf hadden afgesproken. Dit waarderen wij als school, maar ook de desbetreffende ouders, zeer!

Monique Rodenburg, intern begeleider PCBS "Willem van Oranje" Apeldoorn


ViaCharissa heeft in de periode van januari t/m juli 2013 als interim intern begeleider bovenbouw op pcbs "De Regenboog" gewerkt. Met hart en ziel voor leerlingen en een passie voor onderwijs werd het werk als IB-er opgepakt. ViaCharissa ging binnen de aangegeven kaders zeer zelfstandig aan de slag. Zowel in contacten met leerlingen en ouders als met groepsleerkrachten werd een grote mate van betrokkenheid ervaren. ViaCharissa was teamlid, IB-er en vertrouwenspersoon tegelijk. Mochten we ooit een interim IB-er nodig hebben, dan zullen we niet aarzelen haar in te schakelen.

Jan Huizinga, voorm. directeur pcbs "De Regenboog" Apeldoorn


ViaCharissa is het ons mogelijk gemaakt om passend onderwijs te bieden aan een leerling met speciale behoeften. Zij heeft ons en de leerling op een bijzonder prettige manier bijna dagelijks in de klas gecoacht. Hierdoor kon zij ter plekke inspelen op de situatie waarin de leerling en de leerkracht zich op dat moment bevonden. Mede door deze "coaching on the job" kunnen wij deze leerling een kans geven zich binnen onze school verder te ontwikkelen op een voor hem zo goed mogelijke manier. Haar overgedragen kennis zal ons in de toekomst nog vaak helpen om kinderen hun hobbels te laten overwinnen!

Mieke en Gerja, leerkrachten gr.1/2, begeleiding leerling met PDD en ADHD


ViaCharissa zou ik graag willen veranderen in dankzij Charissa.

Dankzij Charissa heeft onze zoon (12 jaar, PDD-NOS en dyscalculie) zich in groep 8 zorgvuldig voor kunnen bereiden op de overgang naar het VO. Charissa had goed zicht op de speciale onderwijsbehoeften van ons kind. Zij beschikt over veel didactische en pedagogische kennis en ervaring. Samen met onze zoon heeft ze gewerkt aan het zoveel mogelijk wegwerken van achterstanden en ondersteunde zij hem waar nodig op sociaal-emotioneel gebied. De continue afstemming van ViaCharissa met ons als ouders en met de leerkracht, intern begeleider en ambulant begeleider hebben wij als heel waardevol ervaren. Onze zoon is school weer leuk gaan vinden, zijn zelfvertrouwen is gegroeid en zijn zelfbeeld is een stuk positiever geworden. Zoals hij het zelf zegt: " door Charissa vind ik school niet meer het ergste wat er bestaat, maar ben ik het zelfs een beetje leuk gaan vinden!". 

Moeder rugzakleerling cluster 4, groep 8


Via Charissa weten we weer wat vertrouwen terugkrijgen is in goede begeleiding!!!

Familie vd Peppel, ouders rugzakleerling cluster 4, groep 7 en 8


Via Charissa heb ik mijn talenten leren ontdekken en zet ik deze kwaliteiten nu dagelijks in binnen het onderwijs. ViaCharissa heeft mij begeleid in het laatste jaar van mijn duale studie PABO. Ik heb geleerd om mijn talenten tot bloei te laten komen. Dit is niet gekomen doordat ik pasklare antwoorden kreeg aangereikt, maar ik werd gestimuleerd om zelf naar oplossingen op zoek te gaan. Een manier van coaching waarbij ik niet werd gestuurd maar ondersteund, om zelf optimaal te kunnen ontwikkelen. Voor mij de perfecte manier van begeleiden!

Jantine vd Glind, leerkracht groep 8


Via Charissa

    'een betrokken coach die het beste in mensen naar boven weet te halen'

    'werkt vanuit echte verbinding met allerlei werkvormen die je verder brengen'

    'op avontuurlijke coachreis waarin je je eigen route leert vinden'

Hendrik de Vries, senior consultant bij APS, trainer coachopleiding


Via Charissa heb ik de 'fijne kneepjes' van het vak geleerd;

mijn gedachten omvormen tot functionele daden (denken - doen), mijn vragen hardop stellen en antwoorden vinden (uit mezelf !), mijn klassenmanagement optimaliseren en de kinderen nog beter kunnen toerusten. Via Charissa ben ik actiever geworden in verbeteren en bouwen in het onderwijs.

Marcel Wijnalda, leerkracht groep 7


Via Charissa werden mijn hoge bergen heuvels die wel haalbaar waren.

Marlon Kalk, leerkracht groep 1/2